542500 Lem Turner Callahan, FL 32011  Local: (904) 879-5358